Calderes i estufes de biomassa

La biomassa fa referència a la matèria orgànica renovable procedent de plantes, animals i residus orgànics que es pot utilitzar com a font d’energia.

Inclou una àmplia varietat de materials orgànics que es poden aprofitar per a la generació de calor, electricitat i biocombustibles. Alguns exemples comuns de biomassa inclouen els pèl·lets de fusta, estelles de fusta, residus agrícoles, residus forestals i fems d’animals.

Les nostres calderes i estufes utilitzen la biomassa com a combustible per escalfar la llar. Es tracta d’un recurs renovable i respectuós amb el medi ambient, ja que no emet gasos amb efecte d’hivernacle de manera incontrolada. A més, el baix preu permet aconseguir el mateix confort estalviant fins a un 40% respecte a una caldera de gasoil.

Llegir més sobre biomassa.

Pila de leña para estufa de biomasa.